Polityka jakości

Polityka jakości

Polityka jakości

Cele, na których koncentruje się Grupa GH przy oferowaniu swoich produktów i usług opierają się na czterech podstawowych aspektach:

  • Oferować swoim klientom jakość na poziomie odpowiadającym ich potrzebom i wymaganiom
  • Spełniać wszelkie zasady: wymogi prawne, obowiązujące przepisy i normy równocześnie spełniając kryteria klienta.
  • Oferować konkurencyjne ceny i koszty, które przyniosą zyski
  • Stale ulepszać procesy i produkty, zapewniając niezbędne szkolenia, wprowadzając działania stosowne do przeprowadzonych analiz

Dlatego właśnie osoby odpowiedzialne i decyzyjne poszczególnych działów uzyskały stosowną wiedzę i uprawniania.

Pragnąc uzyskać jak najwyższą jakość, która jest wynikiem szczegółowego śledzenia wszystkich etapów produkcji, pracownicy każdego działu, biorący bezpośredni i pośredni udział w tworzeniu danego projektu posiadają niezbędne instrukcje umożliwiające osiągnięcie zamierzonego celu.

Zarządzanie systemem jakości należy do Dyrektora ds. Jakości, który jest odpowiedzialny za kontrolę poprawnego wdrażania systemu w proces.

By osiągnąć założone cele, zarząd firmy jest w pełni odpowiedzialny za zarządzanie jakością poprzez: stworzenie odpowiedniej struktury organizacyjnej, podział obowiązków, posiadanie odpowiednich zasobów, procedur i procesów, które tworzą system zarządzania jakością w firmie oraz kierowanie zgodne z modelem odpowiadającym normie UNE-EN ISO 9001 „System zarządzania jakością. Wytyczne”.

Dlatego deklaruję, iż wszyscy nasi pracownicy są zobligowani do przestrzegania norm i instrukcji, zawartych z naszych Zasadach Jakości. Cały personel jest zobowiązany wziąć na siebie odpowiedzialność stosowania się do tych wytycznych.

Podpisano, Vicente Juan Martínez. Dyrektor Generalny

Comments are closed.